مناقصات

1396/4/21 چهارشنبه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه88760008

حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات منطقه 9 در استانهای مازندران ، گلستان و گیلان

حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات منطقه 9 در استانهای مازندران ، گلستان و گیلان را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

     شرکت انتقال گاز ایران

منطقه9عملیات انتقال گاز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88760008

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات منطقه 9 در استانهای مازندران ، گلستان و گیلان را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804485

2-موضوع و محل اجرای پروژه: حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات منطقه 9 در استانهای مازندران ، گلستان و گیلان                           

3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  000 000 400 2 (دو میلیارد و چهارصد میلیون) ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.

4-برآورد تقریبی مناقصه : حدود 53 میلیارد ریال بر اساس بخشنامه های ابلاغی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 01/05/96 الی سه شنبه 03/05/96

6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 17/05/96 

7- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 6/6/96می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد

8-برنامه زمانی انجام کار :  12 ماه

9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

10-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد

ب) ارائه گواهینامه صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

تذکر: متقاضیان دریافت اسناد مناقصه علاوه بر مجوز فوق می بایست در لیست تائید صلاحیت شده سازمان حراست شرکت انتقال گاز نیز قرار داشته باشند.

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.

د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)

هـ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت

تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صورتهای مالی حسابرسی شده بوده و  قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.

 


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما