تامين اتصالات عايقي "30 و "36( Insulating Joint 36” & 30” CL600) تاسيسات تقويت فشار گاز رشت  

شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740009

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:

تامین اتصالات عایقی "30 و "36( Insulating Joint 36” & 30” CL600) تاسیسات تقویت فشار گاز رشت را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. 


منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تامین اتصالات عایقی "30 و "36( Insulating Joint 36” & 30” CL600) تاسیسات تقویت فشار گاز رشت را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804489 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : تامین اتصالات عایقی "30 و "36 (Insulating Joint 36” & 30” CL600) تاسیسات تقویت فشار گاز رشت

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  یکصد و چهارده میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 16/3/94 الی دوشنبه 18/3/94

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1/4/94 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار :  2 ماه

8-فرایند مناقصه : دو مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه مجوز یا پروانه کار مرتبط با موضوع مناقصه  ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.  د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)   و) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:11/03/1394                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:12/03/1394                                                                                         

1394/3/18 دوشنبه
....
خدمات پشتيباني منطقه 9 عمليات انتقال گاز  

 شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740008  

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: خدمات پشتیبانی منطقه 9 عملیات انتقال گاز را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740008  

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: خدمات پشتیبانی منطقه 9 عملیات انتقال گاز را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران  به نشانی تهران، میدان هفت تیر ، نبش خیابان بهار مستیان شماره 273-صندوق پستی 15875-7647 شماره تماس: 81313189- 021   فاکس:81314333-021

2-موضوع مناقصه: خدمات پشتیبانی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

3- محل اجرای پروژه منطقه 9 عملیات انتقال گازشامل استانهای گلستان ، مازندران ، گیلان (محدوده دشت شاد تا آستارا)

4- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:  000/000/172 (یکصد و هفتاد و دو میلیون ریال) تمام

5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از  مورخ 9 /3/94 الی 12/3/94 در ساعت اداری به نشانی ساری-بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی-صندوق پستی 911-48175 شماره تماس: 33804486-011

6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15  مورخ 27/3/94

7-محل و زمان گشایش پیشنهادات: تهران، میدان هفت تیر ، نبش خیابان بهار مستیان شماره 273 – زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

8-برنامه زمانی انجام کار: یکسال شمسی

9-فرآیند مناقصه : یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی - توزیع اسناد مناقصه به صورت همزمان به همراه معیارهای ارزیابی کیفی می باشد.

10- شرایط متقاضیان: الف) دارای مجوز معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  در زمینه تعمیر و نگهداری و خدمات عمومی  ب) دارا بودن كد اقتصادي   

د) دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده

 11- شرایط خرید اسناد :   الف) ارائه نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب)ارائه تصویر مجوز معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  در زمینه تعمیر و نگهداری و خدمات عمومی   ج) ارائه گواهی نامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی (کد اقتصادی)

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:05/03/1394                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:06/03/1394                                                                                         

1394/3/3 يكشنبه
....
احداث ايستگاه هاي حفاظت کاتدي لوشان ، تاسيسات تقويت فشار گاز رشت و تالش 

         شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740002

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث ایستگاه های حفاظت کاتدی لوشان ، تاسیسات تقویت فشار گاز رشت و تالش را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740002

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث ایستگاه های حفاظت کاتدی لوشان ، تاسیسات تقویت فشار گاز رشت و تالش را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804485 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : احداث ایستگاه های حفاظت کاتدی لوشان ، تاسیسات تقویت فشار گاز رشت و تالش

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  15،500،000  پانزده میلیون و پانصد هزار ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 5/2/94 الی دوشنبه 7/2/94

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 21/2/94 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار :  180 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه تاسیسات برق یا تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارا بودن ظرفیت آزاد کاری   ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.   د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)

هـ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:02/02/1394                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:03/02/1394                                                                                         

1394/2/22 سه‌شنبه
....
خدمات بيمه شخص ثالث و سرنشين و بدنه ماشين آلات  

         شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740001

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  خدمات بیمه شخص ثالث و سرنشین و بدنه ماشین آلات را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740001

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  خدمات بیمه شخص ثالث و سرنشین و بدنه ماشین آلات را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804485 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : خدمات بیمه شخص ثالث و سرنشین و بدنه ماشین آلات

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  یکصد میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 30/1/94 الی دوشنبه 31/1/94

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 13/2/94 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : یکسال

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای

9-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه مجوز یا گواهینامه فعالیت یا نمایندگی ،پروانه کار

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.    د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)    هـ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات هیئت مدیره(  شرکت ها و اشخاص حقوقی )

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:26/01/1394                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:27/01/1394                                                                                         

1394/2/22 سه‌شنبه
....
تعويض پوشش خط لوله 40 اينچ سراسري اول از کيلومتر 1092 الي 1097 چلوند 

 شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740007

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری اول از کیلومتر 1092 الی 1097  چلوند را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740007

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری اول از کیلومتر 1092 الی 1097  چلوند را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804486 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری اول از کیلومتر 1092 الی 1097  چلوند

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  صد و دوازده میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز 19/2/94  الی 22/2/94

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز شنبه  مورخ 9/3/94  

6-محل و زمان گشاییش پیشنهادات : تهران-میدان هفت تیر-نبش خیابان بهارمستیان-شماره 273 - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : 240 روز

8-فرایند مناقصه : دو مرحله ای با ارزيابي كيفي- اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی و فنی همزمان توزیع می گردد.

9-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری در زمینه نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ دویست هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.  د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)   هـ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:15/02/1394                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:16/02/1394                                                                                         

1394/2/22 سه‌شنبه
....
رنگ آميزي تأسيسات تقويت فشار گاز رشت 

شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740006

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: رنگ آمیزی تأسیسات تقویت فشار گاز رشت را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: رنگ آمیزی تأسیسات تقویت فشار گاز رشت را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : رنگ آمیزی تأسیسات تقویت فشار گاز رشت

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  بیست و دو میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 19/02/94 الی دوشنبه 21/02/94

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 02 /03/94 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار :  120 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای

9-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه گواهینامه پایه 5 صلاحیت پیمانکاری در زمینه ابنیه یا تأسیسات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارا بودن ظرفیت آزاد کاری     ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.  د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)   هـ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت  

 

پ

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:14/02/1394                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:16/02/1394                                                                                         

1394/2/22 سه‌شنبه
....
تامين اتصالات عايقي "30 و "36 (Insulating Joint 36” & 30” CL600) تاسيسات تقويت فشار گاز رشت 

 شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740005

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تامین اتصالات عایقی "30 و "36( Insulating Joint 36” & 30” CL600) تاسیسات تقویت فشار گاز رشت را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تامین اتصالات عایقی "30 و "36( Insulating Joint 36” & 30” CL600) تاسیسات تقویت فشار گاز رشت را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804485 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : تامین اتصالات عایقی "30 و "36 (Insulating Joint 36” & 30” CL600) تاسیسات تقویت فشار گاز رشت

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  یکصد وچهارده میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز سه شنبه 15/2/94 الی شنبه 19/2/94

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 2/3/94 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار :  2 ماه

8-فرایند مناقصه :دو مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه مجوز یا پروانه کار مرتبط با موضوع مناقصه   ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.   د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)   و) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:13/02/1394                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:14/02/1394                                                                                         

1394/2/22 سه‌شنبه
....
سيستم صاعقه گير تاسيسات رشت 

شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی تجدید دوم فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740004

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: سیستم صاعقه گیر تاسیسات رشت را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: سیستم صاعقه گیر تاسیسات رشت را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804485 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : سیستم صاعقه گیر تاسیسات رشت

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  شانزده میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 13/2/94 الی سه شنبه 15/2/94

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 29/2/94 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار :  6 ماه

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:   الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه نیرو و برق یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارا بودن ظرفیت آزاد کاری

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.   د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)   هـ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:09/02/1394                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:10/02/1394                                                                                         

1394/2/22 سه‌شنبه
....
ارزيابي پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS درمحدوده استان مازندران و گلستان 


         شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88740003

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: ارزیابی پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS درمحدوده استان مازندران و گلستان را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: ارزیابی پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS درمحدوده استان مازندران و گلستان را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

  1. نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804483 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : ارزیابی پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS درمحدوده استان مازندران و گلستان

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : هفده میلیون ریال

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 05/02/94 الی یکشنبه 06/02/94

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 16 /02/94 

6-محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : 180 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای

9-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب)  دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر    ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.   د) ارائه گواهی نامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)   هـ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت

 

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:01/02/1394                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:02/02/1394                                                                                         

1394/2/22 سه‌شنبه
....
حذف لوله هاي اسپن خط لوله سراسري لوشان/آستارا (حدفاصل خطبه سرا تا آستارا)  

 شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730023

 

آگهی فراخوان تجدید مناقصه

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: حذف لوله های اسپن خط لوله سراسری لوشان/آستارا (حدفاصل خطبه سرا تا آستارا) را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.         شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730023

 

آگهی فراخوان تجدید مناقصه

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: حذف لوله های اسپن خط لوله سراسری لوشان/آستارا (حدفاصل خطبه سرا تا آستارا) را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482

فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : حذف لوله های اسپن خط لوله سراسری لوشان/آستارا (حدفاصل خطبه سرا تا آستارا)

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 43/000/000 ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز چهارشنبه  8/11/93 الی دوشنبه 13/11/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 27 /11/93 

6-محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : 330 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد

ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه ابنیه یا راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارای ظرفیت آزاد کاری

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه9 عملیات انتقال گاز.

د) ارائه گواهی نامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)

هـ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

1393/10/30 سه‌شنبه
....
عبور لوله از بستر رودخانه سرولات 

 شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730021

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: عبور لوله  از بستر رودخانه  سرولات را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.         شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730021

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: عبور لوله  از بستر رودخانه  سرولات را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : عبور لوله از بستر رودخانه سرولات

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  شانزده میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 5/11/93 الی دوشنبه 7/11/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 21 /11/93 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : 150 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد

ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارا بودن ظرفیت آزاد کاری

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.

د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)

هـ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

1393/10/30 سه‌شنبه
....
خدمات حمل و نقل خودرويي منطقه9- استانهاي گلستان، مازندران، گيلان  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730020

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: خدمات حمل و نقل خودرویی منطقه9- استانهای گلستان، مازندران، گیلان را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.         شركت انتقال گاز ايران

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730020

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: خدمات حمل و نقل خودرویی منطقه9- استانهای گلستان، مازندران، گیلان را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : خدمات حمل و نقل خودرویی منطقه9- استانهای گلستان، مازندران، گیلان

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  هشتاد میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز 1/11/93  الی 5/11/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز یکشنبه  مورخ 19/11/93 

6-محل و زمان گشاییش پیشنهادات : تهران-میدان هفت تیر-نبش خیابان بهارمستیان-شماره 273 - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : یکسال شمسی

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي- اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی همزمان توزیع می گردد.

9-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد

ب) ارائه تصویر مجوز معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه حمل و نقل

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.

د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)

هـ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

1393/10/30 سه‌شنبه
....
احداث بريد عرضي و سر ريز رودخانه ماشالک - نوشهر استان مازندران  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730019

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  احداث برید عرضی و سر ریز رودخانه ماشالک - نوشهر استان مازندران    را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730019

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  احداث برید عرضی و سر ریز رودخانه ماشالک - نوشهر استان مازندران    را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : احداث برید عرضی و سر ریز رودخانه ماشالک - نوشهر استان مازندران

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  بیست و دو میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 28/10/93 الی چهار شنبه 01/11/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 15 /11/93 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار :  210 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:   الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه گواهینامه پایه 5 صلاحیت پیمانکاری در زمینه راه و باند یا ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارا بودن ظرفیت آزاد کاری  ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.   د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)    هـ) ارائه روزنامه رسمی و اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:24/10/1393                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:27/10/1393                                                                                         

1393/10/16 سه‌شنبه
....
تجديد تعميق خط لوله و عبور از بستر رودخانه هاي استان گلستان  

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730018

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  تجدید تعمیق خط لوله و عبور از بستر رودخانه های استان گلستان  را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730018

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  تجدید تعمیق خط لوله و عبور از بستر رودخانه های استان گلستان  را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : تجدید تعمیق خط لوله و عبور از بستر رودخانه های استان گلستان

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  سی و دو میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز چهارشنبه 24/10/93 الی شنبه 27/10/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 11 /11/93 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار :   180 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:    الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد    ب) ارائه گواهینامه پایه 5 صلاحیت پیمانکاری در زمینه نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارا بودن ظرفیت آزاد کاری   ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.  د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)

هـ) ارائه روزنامه رسمی و اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت

 

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:21/10/1393                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:22/10/1393                                                                                         

1393/10/16 سه‌شنبه
....
احداث بريد عرضي و سرريز رودخانه پلرود کلاچاي – شهرستان کلاچاي استان گيلان  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730017

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث برید عرضی و سرریز رودخانه پلرود کلاچای شهرستان کلاچای استان گیلان را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث برید عرضی و سرریز رودخانه پلرود کلاچای شهرستان کلاچای استان گیلان را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : احداث برید عرضی و سرریز رودخانه پلرود کلاچای شهرستان کلاچای استان گیلان

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  سی وشش میلیون و پانصد هزار  ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 21/10/93 الی چهارشنبه 24/10/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 8/11/93 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : 255 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:   الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد    ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه 5 رشته ابنیه یا راه و باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارا بودن ظرفیت آزاد کاری    ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.    د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)    هـ) ارائه روزنامه رسمی و اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:17/10/1393                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:18/10/1393                                                                                         

1393/10/16 سه‌شنبه
....
تعميق خط لوله و عبور از بستر رودخانه هاي استان مازندران  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730016

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تعمیق خط لوله و عبور از بستر رودخانه های استان مازندران را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید


منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تعمیق خط لوله و عبور از بستر رودخانه های استان مازندران را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : تعمیق خط لوله و عبور از بستر رودخانه های استان مازندران

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  بیست و هشت میلیون ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 21/10/93 الی چهار شنبه 24/10/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 08 /11/93 

6- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : 150 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:   الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه گواهینامه پایه 5 صلاحیت پیمانکاری در زمینه نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارا بودن ظرفیت آزاد کاری   ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.    د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)

هـ) ارائه روزنامه رسمی و اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت

 

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:17/10/1393                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم20/10/1393                                                                                         

1393/10/16 سه‌شنبه
....
احداث ايستگاه مخابراتي نمک آبرود  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730015

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث ایستگاه مخابراتی نمک آبرود را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث ایستگاه مخابراتی نمک آبرود را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

  1. نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : احداث ایستگاه مخابراتی نمک آبرود

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  چهارده میلیون ریال

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 21/10/93 الی چهارشنبه 24/10/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 08 /11/93 

6-محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : 180روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:     الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد     ب)  دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه5 در رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری وظرفیت آزادکاری         ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار     ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.      د) ارائه گواهی نامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)     هـ) ارائه روزنامه رسمی و اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:17/10/1393                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:18/10/1393                                                                                         

1393/10/16 سه‌شنبه
....
احداث ايستگاههاي حفاظت کاتدي لوشان، تاسيسات رشت و تالش  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730014

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث ایستگاههای حفاظت کاتدی لوشان، تاسیسات رشت و تالش را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث ایستگاههای حفاظت کاتدی لوشان، تاسیسات رشت و تالش را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) -ساری بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : احداث ایستگاههای حفاظت کاتدی لوشان، تاسیسات رشت و تالش

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000/500/15 ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 21/10/93 الی چهار شنبه 24/10/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 8 /11/93 

6-محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : 180 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:   الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد     ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه تاسیسات برق از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارای ظرفیت آزاد کاری    ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه9 عملیات انتقال گاز.   د) ارائه گواهی نامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)    هـ) ارائه روزنامه رسمی و اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت   

 

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:17/10/1393                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:18/10/1393                                                                                         

1393/10/16 سه‌شنبه
....
حذف لوله هاي اسپن خط لوله سراسري لوشان/آستارا (حدفاصل خطبه سرا تا آستارا)  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730013

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  حذف لوله های اسپن خط لوله سراسری لوشان/آستارا (حدفاصل خطبه سرا تا آستارا) را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید


آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730013

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  حذف لوله های اسپن خط لوله سراسری لوشان/آستارا (حدفاصل خطبه سرا تا آستارا) را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

  1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : حذف لوله های اسپن خط لوله سراسری لوشان/آستارا (حدفاصل خطبه سرا تا آستارا)

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 43/000/000 ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 7/10/93 الی سه شنبه 9/10/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 23 /10/93 

6-محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : 330 روز

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه ابنیه یا راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارای ظرفیت آزاد کاری   ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه9 عملیات انتقال گاز.     د) ارائه گواهی نامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)   هـ) ارائه روزنامه رسمی و اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت

 

جهت اطلاع

نوبت اول:03/10/1393                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:04/10/1393                                                                                         

1393/9/29 شنبه
....
تهيه و طبخ غذاي گرم کارکنان تاسيسات تقويت فشار گاز نکا  

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730011

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان تاسیسات تقویت فشار گاز نکا را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.      

  منطقه9عمليات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88730011

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان تاسیسات تقویت فشار گاز نکا را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 

 

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804482 فکس: 01133804487

2-موضوع  و محل اجرای پروژه : تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان تاسیسات تقویت فشار گاز نکا

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  یازده ميليون و هفتصد هزار ریال به صورت نقدی یا تضمین بانکی معتبر .

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز سه شنبه 09/10/93 الی شنبه 13/10/93

5-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 27 /10/93 

6-محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - زمان گشایش پیشنهادات متعاقباً اعلام می گردد.

7-برنامه زمانی انجام کار : یکسال شمسی

8-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

9-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه تصویر مجوز معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه طبخ غذا      ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.      د) ارائه گواهی نامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)    هـ) ارائه روزنامه رسمی و اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت

 

جهت اطلاع

نوبت اول:07/10/1393                                                             روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

نوبت دوم:08/10/1393                                                                                         

1393/9/29 شنبه
....
1234567>>>
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما